Ταχογράφοι

Τοποθετούμε και επισκευάζουμε ταχογράφους σε φορτηγά και λεωφορεία κάθε τύπου. Όλοι οι ταχογράφοι που εγκαθιστούμε, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας μας. Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό για τη μεταφόρτωση δεδομένων καρτών οδηγού και μαζικής μνήμης ταχογράφου, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κάρτας ιδιοκτήτη οχήματος.

Οι ταχογράφοι που εγκαθιστούμε, επιδιορθώνουμε ή συντηρούμε (ψηφιακοί ταχογράφοι/ αναλογικοί ταχογράφοι), συνοδεύονται και με πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά στις αρμόδιες αρχές, όπως ΚΤΕΟ, Τροχαία, κτλ.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη διόρθωση της ώρας σε ταχογράφους οχημάτων που εισήχθησαν από άλλες χώρες και έχουν διαφορετική ώρα ζώνης από τη δική μας, καθώς επίσης επισκευάζουμε βαθμονομημένους ή σφραγισμένους ταχογράφους.

Ψηφιακός Ταχογράφος

Ηλεκτρονικομηχανικός ταχογράφος